Simply Clever

 

Politica de mediu

Managementul de vârf al SC „IVAS” SRL a adoptat o politică de mediu aplicabilă naturii activităţilor, dimensiunilor şi impactului asupra mediului care să contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea poziţiei şi a imaginii deţinute pe piaţa locală, creşterea calităţii în activităţile desfăşurate, devansarea concurenţei, motivarea şi eficientizarea personalului, îmbunătăţirea continuă a protecţiei mediului pentru activităţile derulate şi utilizarea durabilă şi eficientă a resurselor şi materiilor prime. SC „IVAS” SRL a stabilit un sistem de management de mediu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001/2005, integrat cu sistemul de management al calităţii şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii muncii, descris în Manualul Calităţii, de Mediu şi de Sănătatea şi Securitatea Muncii. Principiile pe baza cărora este formulată politica în domeniul calităţii şi mediului a SC „IVAS” SRL au la bază conceptele „calitate totală” şi „dezvoltare durabilă”. SC „IVAS” SRL este în mod continuu interesată să minimizeze impactul activităţilor locale asupra mediului, să ridice standardele de mediu şi sociale, precum si de creşterea eficienţei activităţii şi promovarea principiilor calităţii. Prin implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu, managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru :

 • conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu referitoare la aspectele de mediu, a standardelor naţionale şi internaţionale de mediu şi oricărei evoluţii a acestora, referitoare la activităţile desfăşurate
 • îmbunătăţirea continuă a sistemului de management de mediu
 • prevenirea poluării şi a riscurilor de mediu

Obiectivele generale de mediu sunt :

 • Reducerea cantităţii de deşeuri produse la nivelul organizaţiei, depozitarea selectivă controlată şi valorificarea eficientă şi ecologică a deşeurilor reciclabile
 • Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii resurselor naturale, iar ori de câte ori este posibil să utilizeze materiale cu impact minim asupra mediului, recuperabile sau reciclabile
 • Monitorizarea satisfacţiei clienţilor şi a altor pǎrţi interesate, în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii produselor şi serviciilor oferite pentru a putea anticipa şi depăşi aşteptările lor
 • Îmbunătăţirea performanţei de mediu a societăţii, prevenirea poluării mediului, promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologiilor „nepoluante”, reducerea costurilor de mediu în conţinutul serviciilor din domeniile proprii de activitate
 • Să acorde toată atenţia nevoilor de instruire, sensibilizare şi conştientizare a întregului personal privind problemele de mediu şi să încurajeze un comportament de „prieteni ai naturii” din partea lor
 • Realizarea unei strânse colaborări cu autorităţile şi cu grupurile de interes public, pentru aplicarea unei politici solide în favoarea mediului
 • Crearea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii noştri, solicitându-le şi încurajându-i să crească nivelul calitativ şi ecologic al produselor acestora
 • Reducerea impacturilor negative asupra mediului produse de emisiile de gaze în atmosferă şi de apele tehnologice uzate rezultate din procesele şi activităţile specifice
 • Aplicarea principiului controlului şi responsabilităţii la nivelul întregii organizaţii şi la nivelul fiecărui salariat.

Obiectivele de mediu stabilite în această Politică sunt duse la îndeplinire prin definirea ţintelor de mediu în cadrul Programului de management de mediu. Managementul la cel mai înalt nivel este angajat în înfăptuirea politicii de mediu declarate şi a obiectivelor de mediu propuse alocând în acest scop resurse materiale, financiare, instruiri, documentaţie şi personal instruit cu responsabilităţi în problemele de mediu. Obiectivele de mediu sunt analizate periodic de managementul la cel mai înalt nivel pentru a se stabili dacă politica de mediu este adecvată şi sunt dispuse măsuri în consecinţă, cât şi pentru a se asigura realizarea acestora. Prin autoritatea delegată reprezentantului conducerii, prin activitatea responsabilului cu protecţia mediului, cât şi prin activitatea responsabilă a fiecărui angajat, managementul la cel mai înalt nivel se asigură de transpunerea în practică a Politicii de mediu. Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica de mediu este comunicată, înţeleasă, urmată şi menţinută de către toţi salariaţii, la toate locurile de muncă şi la fiecare nivel al organizaţiei şi este disponibilă pentru toţi angajaţii societăţii cât şi pentru public. Aplicarea prezentei politici de mediu constituie o prioritate pentru managementul de la cel mai înalt nivel al organizaţiei.